Zich goed voelen

Aandacht en aanspraak, dieren, levensritme, nachtrust, ruimte voor zichzelf, ...

1. Aandacht en aanspraak

Iedere bewoner krijgt graag aandacht en aanspraak. Hiervoor reeds werden aanspraakregels geformuleerd. Tevens werd reeds aangestipt dat er aandacht diende te zijn voor de levenshistoriek. Van ieder personeelslid wordt een actieve interesse voor het zijn en het verleden van iedere bewoner verwacht, en dit met volle respect voor iedere persoonlijkheid.

Het is een basishouding voor ieder personeelslid. Vrije momenten worden niet voor zichzelf maar voor de bewoners besteed.

Observeren van emoties bij bewoners en daarop reageren is belangrijk.

2. Dieren

Ondanks de therapeutische waarde vormt het houden van grotere huisdieren vaak een belemmering van de vrijheid voor andere bewoners en veroorzaakt dit veel hygiënische problemen. Daarom kunnen op de kamer enkel kleinere huisdieren toegelaten worden.

3. Levensritme

Iedere bewoner moet de maximale vrijheid hebben om een eigen levensritme te bepalen. De indeling van de dag moet zo soepel mogelijk gebeuren, met ruimte voor een vrije bepaling door de bewoners van tijdstippen van opstaan, maaltijden, verzorging, bezoek, slapengaan, …

De basisregel is dat de organisatie zich naar de wensen van de bewoner schikt en niet dat de bewoner zich naar de organisatie dient te schikken. De beperkingen eigen aan een rusthuis (omwille van financiële redenen) dienen maximaal vermeden te worden door een zo soepel mogelijke arbeidsregeling en uurroosterring.

4. Nachtrust

Iedere bewoner dient een voldoende nachtrust te hebben. Daarom wordt er van iedereen in het huis respect voor de nachtrust van de bewoners gevraagd. Eenmaal na acht uur 's avonds tot acht uur 's morgens dient het in het kamergedeelte rustig te zijn op de gangen. Het geluid van TV's wordt zo ingesteld dat medebewoners er geen last van hebben.

Er wordt eveneens vermeden dat er teveel geluiden van de polyvalente zaal doordringen naar het kamergedeelte. Dit wil niet zeggen dat er 's avonds geen activiteiten mogen doorgaan, maar dienen er rustige activiteiten gepland te worden.

De nachtrust van een bewoner mag in principe enkel gestoord worden omwille van mictietraining, incontinentievermijding en hygiënische verzorging.

Bewoners die het wensen, mogen een nachtlampje op de kamer laten branden, op voorwaarde dat er in de buurt geen brandbare materialen zijn. Er is ook nachtverlichting voorzien in de muren.

De nachtwacht dient bijzondere aandacht te hebben voor de handhaving van de nachtrust voor alle bewoners.

Slaapmedicatie wordt enkel op doktersvoorschrift gegeven.

5. Ruimte voor zichzelf

De afronding van het leven gaat gepaard met vele vragen. Iedere bewoner dient hiervoor de nodige ruimte te krijgen om in alle rust zich te kunnen terugtrekken en zich te bezinnen.

Sommige activiteiten doet men liever alleen. Binnen het leven in een collectiviteit als Residentie Fievez-Beyens dient er voor iedere bewoner de mogelijkheid te zijn zich eens rustig terug te trekken. Ruimte voor zichzelf gaat verder dan privacy.

6. Rust overdag

Ook overdag moeten er rustige momenten zijn. Een bewoner die niet wil deelnemen aan activiteiten moet zich kunnen terugtrekken. Daarom dient er steeds een rustige sfeer te zijn in het kamergedeelte. Lawaai van de ene naar de andere kamer wordt zoveel mogelijk vermeden. Het geluid van TV's wordt beperkt.

Van het personeel wordt verwacht dat zij de bewoners goed observeren en behoeften aan rustige momenten detecteren. Zij dienen dan voor de betreffende bewoner de ruimte hiervoor te scheppen.

Er dient niet enkel aandacht te zijn voor de activiteiten van het dagelijks leven maar ook voor de passiviteiten van het dagelijks leven.

7. Sociale omgang

Iedere bewoner dient in staat gesteld te worden om een zo groot mogelijk sociaal net te behouden en te onderhouden.

Dit sociaal netwerk kan zich zowel in Residentie Fievez-Beyens als daarbuiten situeren.

Aan de bewoners dienen dan ook ruime ontmoetingskansen geboden te worden.

Dit gebeurt door het aanbieden van vervoersmogelijkheden, het informeren van bewoners over activiteiten in de gemeente, het uitnodigen van verenigingen naar Residentie Fievez-Beyens, het zijn van een zo maximaal mogelijk open huis, het organiseren van een ruime waaier van activiteiten, het betrekken van familieleden bij gebeurtenissen, …

8. Vrijheid

Iedere bewoner behoudt de fundamentele vrijheid over zijn handelen. Dit wordt enkel beperkt omwille van het niet hinderen van de andere bewoners. Daarbuiten dient de organisatie de bewoner in staat te tellen deze vrijheid maximaal te bekomen en te behouden.

9. Zichzelf belonen

Iedereen ontvangt graag eens een beloning maar vindt ook van zichzelf af en toe dat men een beloning verdient.

Binnen de organisatie worden een aantal activiteiten uitgebouwd waarmee de bewoners zich van tijd tot tijd eens kunnen belonen.

Ook zichzelf mooi maken is een vorm van zich belonen. Dit uit zich zowel in het kapsel, de kledij, de schmink als het parfum.

10. Seksualiteit en intimiteit

Een bewoner van Residentie Fievez-Beyens heeft nog seksuele gevoelens. Daarom dient een volledig respect te zijn voor de intimiteit die bewoners wensen. Nieuwe relaties en vriendschappen moeten zonder meer mogelijk zijn. Bewoners dienen hun seksualiteit nog volledig te kunnen beleven, zowel alleen, met medebewoners (in zoverre deze er mee instemmen) en met personen van buiten uit.

Van personeelsleden mogen geen seksuele handelingen verwacht worden. Wel dienen personeelsleden een respectvolle houding aan te nemen en de bewoner de nodige privacy te gunnen wanneer zij dergelijke behoeften bij hem of haar bemerken.

Op zoek naar een assistentiewoning?

Ook hiervoor kun je terecht bij Leiezicht nv. In onze voormalige residentie Marie-Paul in de Leopoldstraat te Menen zijn nu assistentiewoningen gelegen.
Contacteer ons voor meer informatie of schrijf je in op onze wachtlijst.